Terry Pilkadaris takes us through his third round.